Voorwaarden

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Bloemen uit Millingen
 
Artikel 1 Definitie 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
-wij/ons: Bloemen uit Millingen
– de afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van ons en op deze manier een overeenkomst aangaat met ons.
– de begunstigde: De persoon of het bedrijf dat van de afnemer een boeket of ander artikel ontvangt die dat via ons heeft besteld.
 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten die door ons zijn aangegaan met derden.
2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op deze algemene voorwaarden worden geaccepteerd.
 
 
Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten 
1. Alle door of namens ons in dag- of weekbladen, het internet, brieven gedane aanbiedingen betreft prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor ons op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerste door schriftelijke bevestiging van ons voor ons bindend.
3. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de afnemer aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de afnemer extra door ons in rekening worden gebracht.
5. Wij hebben het recht om extra bezorgkosten in rekening te brengen aan afnemer indien de levering binnen drie uur (tijdens normale werktijden) na de opdracht dient te geschieden.
6. De afnemer heeft niet het recht bestellingen te annuleren, indien de bestelling betrekking heeft op bloemen of planten. Die zijn immers bederfelijke waar. Indien de bestelling op nietlevende producten (zoals potten) betrekking heeft en de aankoop via de webshop plaatsvindt, kan uitsluitend de afnemer die consument is, de aankoop gedurende twee weken na levering alsnog ontbinden. In dat geval dient de afnemer de gekochte producten te retourneren en krijgt hij het aankoopbedrag teruggestort.
 
 
Artikel 4 Prijzen 
1. Alle prijzen luiden in euro en worden vermeerderd met BTW. In de webshop worden de bedragen inclusief BTW weergegeven; indien buiten de webshop om op rekening wordt gekocht worden de bedragen exclusief BTW opgegeven.
2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Wij hebben het recht nadien onze prijzen te veranderen. Als de afnemer een consument is verhogen wij onze prijzen niet gedurende een termijn van drie maanden na aankoop.
 
 
Artikel 5 Overmacht 
1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, melden wij dit de afnemer binnen bekwame tijd.
2. Wij kunnen in geval van overmacht – na overleg met de afnemer – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
3. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven, belemmerende maatregelen van overheidswege, pandemie, geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van een overeenkomst verhinderen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van – of werkstakingen of uitsluiting in – ons of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken, storingen op internetcomputers en – servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het net stagneren, en/of extreme weersomstandigheden.
 
 
Artikel 6 Levering 
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op ons bedrijf, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
2. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling worden naar beste weten gekozen, zonder dat wij enige aansprakelijkheid aanvaarden.
3. Levertijden gelden bij benadering en wij spannen ons in deze te halen.
4. Indien afnemer, of diens begunstigde, het bestelde product niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen is het risico voor eventueel optredend kwaliteitsverlies voor de afnemer. Het product wordt voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien echter na verstrijken van een beperkte bewaarperiode, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname heeft plaatsgevonden en wij het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten te groot acht, mag wij de betreffende producten verkopen.
5. Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. beschikbaarheid van bloemen. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren .

Artikel 7 Verpakking 
Wij hebben het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage in rekening te brengen, indien extra verpakking noodzakelijk blijkt te zijn. Standaardverpakking is in de prijs inbegrepen.
 
 
Artikel 8 Betaling 
1. Verkoop die niet via onze site tot stand komt geschiedt tegen contante betaling, vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De afnemer kan de producten die worden besteld via de site op de volgende manieren afrekenen: -creditcard -iDeal -Op rekening (alleen voor bedrijven) De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum en zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
3. Wij zijn gerechtigd een vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheid van de afnemer te verlangen.
4. Indien de betaaltermijn wordt overschreden, is de afnemer in verzuim.
 
 
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 
Alle geleverde producten blijven ons eigendom totdat afnemer al zijn verplichtingen aan ons heeft voldaan.
 
 
Artikel 10 Klachten 
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten en andere producten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan ons, op straffe van verval van vorderingen.
3. Klachten met betrekking tot de kwaliteit dienen binnen onmiddellijk na contacteren aan ons gemeld te worden en in ieder geval zodanig tijdig dat wij in staat zijn de juistheid van de klacht ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen.
4. Geringe afwijkingen, bijvoorbeeld in afmeting, kleur, hoeveelheid, structuur en/of vorm kunnen geen grond opleveren voor reclame en kunnen voor afnemer nimmer aanleiding zijn de order geheel of gedeeltelijke te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
5. Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 uur na de oorspronkelijke bezorgdatum gemeld te worden.
6. Na het verstrijken van bovenbedoelde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en vervallen de rechten van afnemer.
7. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid 
1. Vergoeding door ons van de eventueel door afnemer geleden schade ten gevolge van gebreken van het geleverde, strekt zich nooit uit tot gevolgschade en zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. Wij wijzen erop dat de producten, onder andere bij consumptie, contact en/of overgevoeligheid dan wel afscheiding van stoffen kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens, dier en/of materiële zaken. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid hiervoor uitdrukkelijk uit.
3. Wij behouden ons het recht voor om, in plaats van betaling van een schadevergoeding, de geleverde producten die van een ondeugdelijke kwaliteit zijn gebleken, te vervangen.
 
 
Artikel 12 Toepasselijk recht 
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse rechter, waar mogelijk de rechter van de plaats waar wij gevestigd zijn.
Bloemen uit Millingen
Heerbaan 174
6566 EV Millingen a/d Rijn

Heerbaan 174
6566 EV Millingen aan de Rijn
(06) 30 83 07 50
KvK: 58884300
whatsapp logo

Social Media

facebook    image.png 

 

Openingstijden

Maandag:
10.00-17.00 uur 
Dinsdag:
09.00-18.00 uur 
Woensdag:
09.00-14.00 uur
Donderdag:
09.00-18.00 uur
Vrijdag:
09.00-18.00 uur 
Zaterdag:
09.00-17.00 uur
  •  SGS LOGO Barometer website Bloemen uit Millingen